Private Cloud решенија

За разлика од јавните cloud решенија, кои се користат од поголем број корисници, решенијата private cloud се наменети само за потребите на една организација.

Инфраструктурата неопходна за поставување на private cloud се однесува на хардверски компоненти што го сочинуваат дата-центарот локациран кај клиентот.Нашите експерти креираат план за имплементација на private cloud, кој вклучува листа на сите неопходни компоненти на инфраструктурата и на основните софтверски елементи.Покрај дизајнот, на клиентите им е на располагање сеопфатен сет на услуги за брза имплементација и автоматизација, како и пост-сервисни активности и одржување.

Private cloud решенија

За разлика од јавните cloud решенија, кои се користат од поголем број корисници, решенијата private cloud се наменети само за потребите на една организација.

Инфраструктурата неопходна за поставување на private cloud се однесува на хардверски компоненти што го сочинуваат дата-центарот локациран кај клиентот.Нашите експерти креираат план за имплементација на private cloud, кој вклучува листа на сите неопходни компоненти на инфраструктурата и на основните софтверски елементи.Покрај дизајнот, на клиентите им е на располагање сеопфатен сет на услуги за брза имплементација и автоматизација, како и пост-сервисни активности и одржување.

PRIVATE CLOUD РЕШЕНИЈА

 • Складирање и мрежа

  За да се зголемат перформансите и да се намали доцнењето и трошоците за одржување, неопходно е да се инвестира во модернизација на инфраструктурата за мрежно складирање. Сага им оезбедува на клиентите решенија кои се скалабилни и едноставни за управување на конекциите со all-flash, NVMe или за традиционални хибридни складишта.

 • Backup и архивирање

  Информациите се насекаде околу нас. Во денешни услови тие се сè. Врз основа на нив се носат одлуки што значително може да влијаат врз резултатите. Од друга страна, нивната загуба може да го загрози успехот на работењето. Поради тоа архивирањето на податоците е од клучно значење за одржување на континуитетот.
  Сага во понудата има широк спектар на end-to-end backup решенија и решенија за архивирање, без оглед на тоа дали се наоѓаат на локацијата на клиентот или во cloud.

 • Мобилност на компанијата

  Мобилните уреди и мобилните работни места станаа стандард на современото работење. Во тој поглед, неоходно е да се обезбеди пристап до податоците и до апликациите без оглед од каде им се пристапува Со зголемување на бројот на корисници, управувањето со ресурсите и безбедноста станува се потешко за администрација. Мобилноста на компанијата е важна затоа што на вработените им дава флексибилност и избор, што може да го подобри задоволството од работата и да ја зголеми продуктивноста.
  Сага во својата понуда има решенија што ќе им помогнат на организациите да ги надминат сите предизвици во управувањето со мобилноста на претпријатието.

 • Софтверски решенија

  Инфраструктурата организирана во форма на силос е огромен притисок за ИТ. Затворените, комерцијални решенија со долги циклуси на развој, скапото одржување и надградбите се минато. Одвојувајќи ги потребните функции од хардверот, добиваме поголема слобода,а во исто време постигнуваме неверојатна ефикасност и економии на обем што беа незамисливи пред неколку години.Сага им помага на клиентите да ја водат својата ИТ иднина во насока што соодветствува на светот дефиниран од софтверот.

 • Skladištenje i mreža

  Da bi se povećale performanse, smanjili troškovi kašnjenja i održavanja neophodno je investirati u modernizaciju mrežne infrastrukture za skladištenje. Saga klijentima obezbeđuje skalabilna, jednostavna rešenja za povezivanje za all-flash, NVMe ili tradicionalna hibridna skladišta.

 • Backup i arhiviranje

  Informacije su svuda oko nas. U današnjim uslovima one su sve. Na osnovu njih se donose odluke koje značajno mogu da utiču na rezultate. Njihov gubitak, sa druge strane, može da ugrozi uspeh poslovanja. Zbog toga je arhiviranje podataka od ključne važnosti za održavanje kontinuiteta.
  Saga u ponudi ima širok spektar end-to-end backup i rešenja za arhiviranje bez obzira da li se nalaze na lokaciji klijenta ili u cloudu.

 • Mobilnost kompanije

  Mobilni uređaji i mobilna radna mesta postali su standard savremenog poslovanja. S tim u vezi, pristup podacima i aplikacijama neophodno je obezbediti bez obzira kada i odakle im se pristupa. Sa povećanjem broja korisnika, upravljanje resursima i bezbednošću postaje opterećenje za administraciju. Mobilnost kompanije je važna zato što zaposlenima daje fleksibilnost i izbor, što može poboljšati zadovoljstvo poslom i povećati produktivnost.
  Saga u svojoj ponudi ima rešenja koja će pomoći organizacijama da prevaziđu sve izazove u upravljanju mobilnošću preduzeća.

 • Softverska rešenja

  Infrastruktura organizovana u vidu silosa predstavlja veliki pritisak za IT. Zatvorena, vlasnička rešenja sa dugim ciklusima razvoja, skupim održavanjem i nadogradnjama su stvar prošlosti. Odvajanjem potrebnih funkcija od osnovnog HW-a postajemo slobodni na više načina dok u isto vreme postižemo neverovatnu efikasnost i ekonomiju obima koja je bila nezamisliva pre nekoliko godina.
  Saga klijentima pomaže da vode svoju IT budućnost u smeru koji odgovara svetu definisanom softverima.


 

COMPUTE SOLUTIONS

STORAGE SOLUTIONS

CONVERGED SOLUTIONS

HYPERCONVERGED SOLUTIONS

HETEROGENEOUS VIRTUALIZATION

OPERATING SYSTEMS

ENGINEERED SYSTEMS

CLOUD AUTOMATION

Rack, Tower, Blade, Composable Server Solutions

Hybrid and All Flash DAS, NAS, SAN storage, ObjectSTORAGE

Integrated Solutions for IaaSCONVERGED

HCI as building block for Private CloudHYPERCONVERGED

Vendor and opensource oriented virtualization SolutionsHETEROGENEOUS

Vendor and opensource oriented operating systemsOPERATING

Oracle based systems for dedicated type of workloads and applicationsENGINEERED

Software based automation for quick, easy and low cost infrastructure maintenance and deploymentРЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ