Мрежни решенија

Во развојот на мрежните решенија имаме огромно искуство и експертиза. Нашата главна предност се дипломирани инженери од електротехничката струка кои со долгогодишно работење во мрежното поврзување покрај квалитетот и знаењето, се издвојуваат и по бројот на сертификати од реномирани вендори на мрежи.

Мрежни решенија

Во развојот на мрежните решенија имаме огромно искуство и експертиза. Нашата главна предност се дипломирани инженери од електротехничката струка кои со долгогодишно работење во мрежното поврзување покрај квалитетот и знаењето, се издвојуваат и по бројот на сертификати од реномирани вендори на мрежи.

BRINGING INTENT-BASED

TO THE ENTIRE ENTERPRISE

NETWORK РЕШЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ

 • Дизајн и имплементација на IP-мрежи

  Функционирањето на секој деловен систем зависи од тоа како тој е поврзан интерно и екстерно. Затоа IP-мрежите се незаобиколна претпоставка за континуитетот на работењето.

  Компании од различни дејности и големини имаат различни потреби за мрежни решенија. Со нивниот раст и развој се менуваат барањата и потребите, така што иновациите и унапредувањата на овие решенија често се неопходни.

  Стручниот тим на Сага познат по експертизата во оваа област применува технологија развиена од реномирани глобални производители за да одговори на секое барање од доменот на сервис-провајдерите и на корпоративното деловно опкружување, кои се однесуваат на мрежите LAN, WAN, SP, DC.

 • VoIP и видео колаборација

  „Технологијата „Voice over IP“ веќе подолго време е стандарден сервис што го користат многу компании во рамките на нивните корпоративни мрежи. Ова е особено важно во компании што работат на повеќе различни локации. За ефикасноста на нивното работење е многу битно вработените на различни локации да можат лесно да комуницираат и да одржуваат состаноци преку видео конференции. За да се олесни и забрза комуникацијата, на компаниите често им е потребно да имаат на располагање решенија за размена на пораки. „Instant messaging“апликациите примарно се наменети за лична употреба, но се незаменливи кога е потребно информациите да се споделат брзо. Заедно со voice/video решенијата и придружните сервиси, тие претставуваат интегрално решение за колаборација.

 • SDN Мрежи

  Деловните процеси во секоја компанија што работи во услови кои ги диктира денешниот пазар се сложени, а нивното извршување многу често зависи од голем број апликации. Затоа е од пресудно значење IP-мрежата да биде таква што ќе овозможи апликациите да работат без пречки, како и нивно забрзување и автоматизирање. Тоа од своја страна бара значително ангажирање на кадрите задолжени за ИТ-инфраструктурата кои не се секогаш на располагање.

  Развојот на софтверски дефинирани мрежи овозможува на сите барања да се одговори на едноставен начин со контрола на поголем број мрежни уреди од една точка, во истиот момент.

  Дополнително, развојот на виртуализирани сервиси доведе до интеграција на SDN во инфраструктурата на дата-центрите, а сè со цел низ процесите на автоматизирана контрола на грешки и „machine learning“ да им се овозможи на компаниите да реагираат проактивно и пред да се појави проблем.

 • Локациски сервиси

  Повеќето потрошувачи денес ги пребаруваат информациите за производите и услугите на своите мобилни телефони во движење, додека се во процесот на купување. Локациските сервиси се незаменлива алатка за откривање на навиките на потрошувачите, што им овозможуваат на трговските центри и на познатите трговски марки, да го анализираат нивното однесување и врз основа на тоа да управуваат со комуникацијата со нив и да носат деловни одлуки во согласност со потребите на потрошувачите.

  Пионерското решение на Сага – G# е засновано на безжична технологија на познати светски производители на мрежна опрема, со сопствен развој на софтвер што го прави системот интелигентен и подготвен да ги обезбеди податоците што се неопходни за носење одлуки.

 • IoT

  Благодарение на забрзаниот развој на хардверот и на иновативните комуникациски решенија, можно е поврзување на два система со минимална употреба на уреди и сензори. Концептот „Internet Of Things“ овозможува сè да биде поврзано на мрежа од апарати во домаќинството до големи системи, како што се електродистрибуција, водовод и слично. Можностите за развој се неограничени. Со зголемување на можностите се зголемуваат и ризиците, па безбедноста и сигурноста на IoT мрежите е критичен фактор за успешно користење на сите предности и функционалности што тие ги носат.

  Поради специфичностите на секој проект IoT, Сага разви партнерство со повеќе производители на опрема, фирми и научни институти, со кои реализира предизвикувачки проекти. Фокусот на секторот за мрежни технологии е ставен на енергетиката, нафтата и гасот, фабриките, паметните градови и транспортните системи.

 • Dizajn i implementacija IP mreža

  Funkcionisanje svakog poslovnog sistema zavisi od toga kako je interno i eksterno povezan. Zato su IP mreže nezaobilazna pretpostavka kontinuiteta poslovanja.

  Kompanije različitih delatnosti i veličina imaju različite potrebe za mrežnim rešenjima. Sa njihovim rastom i razvojem menjaju se zahtevi i potrebe pa su inovacije i unapređenja ovih rešenja često neophodna.

  Sagin tim stručnjaka poznat po ekspertizi u ovoj oblasti primenjuje tehnologiju razvijenu od strane renomiranih globalnih proizvođača kako bi odgovorili na svaki zahtev iz domena servis provajdera i korporativnog poslovnog okruženja koji se tiču LAN, WAN, SP, DC mreža.

 • VoIP i video kolaboracija

  „Voice over IP“ tehnologija već duže vreme je standardan servis koji koriste mnoge kompanije u okviru svojih korporativnih mreža. Ovo je naročitno važno u kompanijama koje posluju na više različitih lokacija. Za efikasnost njihovog poslovanja jako je bitno da zaposleni na različitim lokacijama mogu lako da komuniciraju i održavaju sastanke putem video konferencija. Da bi se komunikacija olakšala i ubrzala, kompanijama je često potrebno da na raspolaganju imaju rešenja za razmenu poruka. Iako su primarno namenjeni ličnoj upotrebi „instant messaging“ aplikacije nezamenjive su kada je potrebno da se informacije brzo podele. Zajedno sa voice/video rešenjima i pratećim servisima predstavljaju integralno rešenje tzv. kolaboraciju.

 • SDN mreže

  Poslovni procesi u svakoj kompaniji koja posluje u uslovima koje diktira današnje tržište složeni su, a njihovo obavljanje često zavisi od velikog broja aplikacija. Zato je od presudnog značaja da je IP mreža takva da omogućava da aplikacije rade bez smetnji kao i da je moguće ubrzati i automatizovati. To, sa svoje strane zahteva značajno angažovanje kadrova zaduženih za IT infrastrukturu koji nisu uvek na raspolaganju.

  Razvoj softverski definisanih mreža omogućava da se na sve zahteve odgovori na jednostavan način uz kontrolu većeg broja mrežnih uređaja sa jedne tačke, u istom trenutku.

  Dodatno, razvoj virtualizovanih servisa doveo je do integracije SDN u infrastrukturu data centara, a sve sa ciljem da se kroz procese automatizovane kontrole grešaka i „machine learning“ omogući kompanijama da proaktivno reaguju i pre nego što se pojavi problem.

 • Lokacijski servisi

  Većina potrošača danas informacije o proizvodima i uslugama pretražuje na svojim mobilnim telefonima, u hodu, često dok su u procesu kupovine. Lokacijski servisi nezamenjiv su alat za otkrivanje navika potrošača koji tržnim centrima i poznatim robnim markama omogućavaju da analiziraju njihova ponašanja i na osnovu toga upravljaju komunikacijom sa njima i donose poslovne odluke u skladu sa potrebama potrošača.

  Sagino pionirsko rešenje G# zasnovano je na bežičnoj tehnologiji poznatih svetskih proizvođača mrežne opreme uz sopstveni razvoj softvera koji sistem čini inteligentnim i spremnim da obezbedi podatke neophodne za donošenje odluka.

 • IoT

  Zahvaljujući ubrzanom razvoju hardvera i inovativnih komunikacionih rešenja povezivanje dva sistema moguće je uz minimalnu upotrebu uređaja i senzora. „Internet Of Things“ koncept omogućava da sve bude povezano na mrežu od kućnih aparata do velikih sistema kao što su elektrodistribucija, vodovod i slično. Mogućnosti za razvoj su neograničene. Sa rastom mogućnosti rastu i rizici pa je bezbednost i pouzdanost IoT mreža kritičan faktor za uspešno korišćenje svih prednosti I funkcionalnosti koje one donose.

  Zbog specifičnosti svakog IoT projekta, Saga je razvila partnerstvo sa više proizvođača opreme, firmi i naučnih instituta sa kojima realizuje izazovne projekte. Fokus sektora za mrežne tehnologije su energetika, nafta i gas, fabrike, pametni gradovi i transportni sistemi.

ИНДУСТРИИ


БРОШУРА НА РЕШЕНИЈА

Managed Network Operation Center (NOC) на Сага е outsourcing центар за надгледување на корисничката мрежа, со непосредна реакција на аларми и на проблеми што можат да се јават во неа.


РЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ

КОНТАКТ