Internet of Things

Со поврзувањето на уредите во еден систем IoT го поврзува светот. Со визија и стратегија дека IoT е неразделив дел од нашата иднина, Сага веќе ја започна своjата IoT пловидба. Извори на информации се наоѓаат насекаде околу нас: паметни телефони, компјутери, различни машини или сензори. Од морето на податоци собрани од сите овие извори потребно е да се анализираат само корисните кои ќе се артикулираат со помош на нашата Платформа. Значењето и дострелите на Платформата се сè поголеми и позначајни, благодарејќи на стратегијата на градбените блокови (Building Blocks Strategy), поддржана со нашето големо знаење во оваа област и со значајните вложувања во нејзиниот развој. За кој било бизнис, кој било уред/сензор, кога било и каде било.

Internet of Things

Со поврзувањето на уредите во еден систем IoT го поврзува светот. Со визија и стратегија дека IoT е неразделив дел од нашата иднина, Сага веќе ја започна своjата IoT пловидба. Извори на информации се наоѓаат насекаде околу нас: паметни телефони, компјутери, различни машини или сензори. Од морето на податоци собрани од сите овие извори потребно е да се анализираат само корисните кои ќе се артикулираат со помош на нашата Платформа. Значењето и дострелите на Платформата се сè поголеми и позначајни, благодарејќи на стратегијата на градбените блокови (Building Blocks Strategy), поддржана со нашето големо знаење во оваа област и со значајните вложувања во нејзиниот развој. За кој било бизнис, кој било уред/сензор, кога било и каде било.

SAGA TELEMETRIC СИСТЕМ

TELEMETRIC АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМОТ

TeleModule

Transport Layer

TeleCenter

TeleClient

 • TeleModule

  TeleModule е уред што има задача, од далечинската локација на која се наоѓа да ги праќа собраните податоци преку мрежа (транспортен слој) во TeleCenter. TeleModule содржи микроконтролер со интегриран комуникациски модул, како и дел за собирање податоци со портови за поврзување на сензори. Тој комуницира со TeleCenter преку веб-сервис и TCP / IP интернет протоколи во форма на XML пакети. Бидејќи сигурноста на податоците е многу битно прашање кога тие се пренесуваат со користење на веб-сервиси, имплементирана е енкрипција на ниво на податоци. Максималната брзина на преносот во стандарден пакет со GPRS комуникација е 64kbit/s.

 • Transport Layer

  -Wifi
  -GSM / GPRS
  -LoRa
  -NB-Iot

 • TeleCenter

  TeleCenter апликацијата, заедно со серверот на кој се наоѓа, претставува јадро на системот. Серверскиот дел од апликацијата собира податоци од неограничен број на TeleModulе кои ги поцесуира и трајно ги чува на повеќе физички одалечени сервери, што гарантира поголема сигурност на податоците. Кога е потребно да се прикажат, на податоците им се пристапува едноставно, преку интернет пребарувач или преку корисничка мобилна апликација. За да и понатаму се манипулира со податоците, апликацијата има можност да ги прикаже собраните податоци, табеларно или графички во еден од страндардните формати (Excel, CSV, PDF) или ако е потребно, со користење на веќе инсталиран софтвер од трета страна.
  Дополнителна безбедносна мерка при достигнување на дефинираните критични параметри на системот е да го предупредат корисникот со испраќање е-пошта, СМС-порака или Push порака (во случај на мобилна апликација на корисникот).

 • TeleClient

  TeleClient e апликација што овозможува пристап до информации собрани во TeleCenter преку веб, мобилни уреди или со веб-пристап што е компатибилен со мобилните уреди. Во рамките на апликацијата можно е да се дефинираат различни улоги и нивоа на правото на пристап.

 • TeleModule

  [vc_column_textTeleModule е уред што има задача, од далечинската локација на која се наоѓа да ги праќа собраните податоци преку мрежа (транспортен слој) во TeleCenter. TeleModule содржи микроконтролер со интегриран комуникациски модул, како и дел за собирање податоци со портови за поврзување на сензори. Тој комуницира со TeleCenter преку веб-сервис и TCP / IP интернет протоколи во форма на XML пакети. Бидејќи сигурноста на податоците е многу битно прашање кога тие се пренесуваат со користење на веб-сервиси, имплементирана е енкрипција на ниво на податоци. Максималната брзина на преносот во стандарден пакет со GPRS комуникација е 64kbit/s.[/vc_column_text]
 • Transport Layer

  -Wifi
  -GSM / GPRS
  -LoRa
  -NB-Iot

 • TeleCenter

  TeleCenter апликацијата, заедно со серверот на кој се наоѓа, претставува јадро на системот. Серверскиот дел од апликацијата собира податоци од неограничен број на TeleModulе кои ги поцесуира и трајно ги чува на повеќе физички одалечени сервери, што гарантира поголема сигурност на податоците. Кога е потребно да се прикажат, на податоците им се пристапува едноставно, преку интернет пребарувач или преку корисничка мобилна апликација. За да и понатаму се манипулира со податоците, апликацијата има можност да ги прикаже собраните податоци, табеларно или графички во еден од страндардните формати (Excel, CSV, PDF) или ако е потребно, со користење на веќе инсталиран софтвер од трета страна.
  Дополнителна безбедносна мерка при достигнување на дефинираните критични параметри на системот е да го предупредат корисникот со испраќање е-пошта, СМС-порака или Push порака (во случај на мобилна апликација на корисникот).

 • TeleClient

  TeleClient e апликација што овозможува пристап до информации собрани во TeleCenter преку веб, мобилни уреди или со веб-пристап што е компатибилен со мобилните уреди. Во рамките на апликацијата можно е да се дефинираат различни улоги и нивоа на правото на пристап.

ОПШТ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД

ОПШТ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД


Saga SmartWaste Management

 

Пристапот до платформата и самата софтверска архитектура овозможуваат додавање на разни TeleModules и сензори на истата платформа. Со минимални прилагодувања, станува решение за различни индустрии чии податоци треба да се соберат и/или прилагодат.

 

БРОШУРА НА РЕШЕНИЈА

Технологиите на Интернетот на работите (IoT) им овозможуваат на компаниите да го прошират своето работење надвор од рамките на својата основна индустрија, дигитално да ги менуваат своите производи и деловни процеси. IoT технологиите повикуваат на нови деловни модели и претставуваат голема можност за додавање вредност на екосистемот на компанијата.

ИНДУСТРИИ

КОНТАКТ