Hybrid Cloud Tехнологии

Технологијата напредува и во полето на софтверот и во полето на хардверот. Дата-центрите кои со години ја претставуваат основната форма на ИТ инфраструктурата се нешто на што сите се навикнати и нема да исчезнат утре. Не само заради неопходната претпазливост на оние што одлучуваат, ниту заради загриженоста за иднината на професијата инженери, туку од проста техничка неможност да се направи еден драстичен пресек.Hybrid Cloud не е компромис, тој е оптимално и веројатно трајно решение на прашањето како да се остане во игра, да се искористат брзината и иновациите на Cloud еко-системот, а да се зачуваат контролата и слободата на избор во сопствениот IT систем.

Hybrid Cloud Tехнологии

Технологијата напредува и во полето на софтверот и во полето на хардверот. Дата-центрите кои со години ја претставуваат основната форма на ИТ инфраструктурата се нешто на што сите се навикнати и нема да исчезнат утре. Не само заради неопходната претпазливост на оние што одлучуваат, ниту заради загриженоста за иднината на професијата инженери, туку од проста техничка неможност да се направи еден драстичен пресек.Hybrid Cloud не е компромис, тој е оптимално и веројатно трајно решение на прашањето како да се остане во игра, да се искористат брзината и иновациите на Cloud еко-системот, а да се зачуваат контролата и слободата на избор во сопствениот IT систем.

HYBRID CLOUD ПРОИЗВОДИ

 • Контејнеризација

  Контејнерите го достигнаа нивото на зрелост што е потребнo за продукција. Платформите за оркестрација гарантираат расположливост и перформанси на продукциските сервиси управувајќи со број на активни контејнери (подови) во секој момент. Леснотијата и брзината на подигањето на docker-контејнерите, нивната неизменливост и изолација на софтверските зависности, ги прават идеални за транспарентни миграции и скалирање на сервисите меѓу приватната и јавната инфраструктура.

  Платформите за оркестрација на контејнерите претставуваат природно опкружување за развој на cloud native апликацијата, за кратки циклуси на развој на нови функционалности (CI/CD), автоматизирани процеси на креирање на опкружувањето (infrastructure as code), автоматизирано тестирање на софтвер и за контролирано пуштање на нови верзии во продукција, односно на сите аспекти на devOps парадигмата. Kubernetes e основа на неколку комерцијални решенија од овој тип, како што се IBM Cloud Private и Red Hat Openshift.

 • Enterprise Service Bus (ESB)

  Преминот од монолитни информациски системи на микросервис архитектура е сложен и долготраен процес. Сервисно-ориентираната архитектура и технологијата Enterprise Service Bus се неизбежен чекор кон таа цел. Првите иновации со микросервисите, на нови контејнер платформи, можат да почнат веднаш, кога legacy системите ќе ги изложите во форма на REST API интерфејс. ESB може да биде врската меѓу старите и современите технологии, отворајќи можност за постепени и контролирани миграции или може да биде точка која ги поврзува вашите on-premise апликации со сервисите на public cloud инфраструктурата или со јавни SaaS и PaaS сервиси.

 • API Management

  Во архитектурата на лесно врзаните компоненти кои комуницираат исклучиво преку API, важно е да имате целосна контрола врз сите интерфејси - од ажурирана API документација ,API верзионирање, мониторинг на употреба и интеграција со системите за наплата, до право на пристап и контролата на она што е изложено и под кои услови.

 • Identity & Access Management

  Hybrid cloud подразбира постоење на кориснички налози во два домена – приватен (on-premise) и јавен (public cloud). Јавниот домен потенцијално претставува збир на повеќе безбедносни домени што им припаѓаат на различни cloud провајдери. За да се спроведува доследно безбедносната политика на компанијата во сложеното хибридно опкружување, потребно е да се воспостави јасна врска меѓу корисничките сметки во различни домени и да се контролираат сите процеси на отворање, измена на атрибути и права и конечно затворање на сметките. Покрај традиционалните решенија IAM, денес на сцена се и нови производи специјализирани за cloud опкружувања, како што е Cloud Access Security Broker – CASB.

 • Cloud at Customer

  Основната пречка во прифаќањето на public cloud решенијата е законската рамка, односно забраната за чување лични податоци од една држава во дата-центри на друга држава. Oracle нуди оригинална Cloud-at-Customer опција, каде своите public cloud сервиси, вклучително и водечките PaaS производи за базите на податоци, ги нуди во форма на on-premise систем. Понудата е особено интересна за постојните корисници на производот Exadata Database Machine, бидејќи со интеграција на Cloud-at-Customer системите можат да се креираат disaster recovery, развојни и тестни опкружувања што се сигурни, перформантни, во согласност со законот, а ги носат сите погодноти на PaaS услугата – модел на претплата и целосна техничка поддршка.

 • Kontejnerizacija

  Kontejneri su dostigli nivo zrelosti potreban za produkciju. Platforme za orkestraciju garantuju raspoloživost i performanse produkcionih servisa upravljajući brojem aktivnih kontejnera (podova) u svakom trenutku. Lakoća i brzina podizanja docker kontejnera, njihova neizmenjivost i izolacija softverskih zavisnosti, čine ih idealnim za transparentne migracije i skaliranje servisa između privatne i javne infrastrukture.

  Platforme za orkestraciju kontejnera predstavljaju prirodno okruženje za razvoj cloud native aplikacija, kratke cikluse razvoja novih funkcionalnosti (CI/CD), automatizovane procese kreiranja okruženja (infrastructure as code), automatizovanog testiranja softvera i kontrolisanog puštanja novih verzija u produkciju, odnosno sve aspekte devOps paradigme. Kubernetes je osnova nekoliko komercijalnih rešenja ovog tipa, kao što su IBM Cloud Private i Red Hat Openshift.

 • Enterprise Service Bus (ESB)

  Prelazak sa monolitnih informacionih sistema na arhitekturu mikroservisa je složen i dugotrajan proces. Servisno orijentisana arhitektura i Enterprise Service Bus tehnologija nezaobilazan su korak ka tom cilju. Prve inovacije sa mikroservisima, na novim kontejner platformama, mogu da počnu odmah, kada legacy sisteme izložite u formi REST API interfejsa. ESB može biti spona između starih i savremenih tehnologija, otvarajući mogućnost postepene i kontrolisane migracije, ili može biti tačka koja povezuje vaše on-premise aplikacije sa servisima na public cloud infrastrukturi, ili sa javnim SaaS i PaaS servisima.

 • API Management

  U arhitekturi lako uvezanih komponenti koje komuniciraju isključivo preko API krajnjih tačaka, bitno je imati apsolutnu kontrolu nad svim interfejsima – od ažurne API dokumentacije, evidencije API verzija, praćenja upotrebe („potrošnje“) i integracije sa sistemima za naplatu, do prava pristupa i kontrole šta je izloženo i pod kojim uslovima.

 • Identity & Access Management

  Hybrid cloud podrazumeva postojanje korisničkih naloga u dva domena – privatnom (on-premise) i javnom (public cloud). Javni domen potencijalno predstavlja skup više bezbednosnih domena koji pripadaju različitim cloud provajderima. Da bi se bezbednosna politika kompanije dosledno sprovodila u složenom hibridnom okruženju, potrebno je uspostaviti jasnu vezu između repozitorijuma korisničkih naloga u različitim domenima i kontrolisati sve procese otvaranja, izmene atributa i prava, i konačno zatvaranja naloga. Pored tradicionalnih IAM rešenja, danas su na sceni i novi proizvodi specijalizovani za cloud okruženja, kao što je Cloud Access Security Broker – CASB.

 • Cloud at Customer

  Osnovna kočnica u prihvatanju public cloud rešenja je zakonski okvir, odnosno zabrana čuvanja podataka o ličnostima jedne države u data centrima druge države. Oracle nudi originalnu Cloud-at-Customer opciju, gde svoje public cloud servise, uključujući i vodeće PaaS proizvode za baze podataka, nudi u formi on-premise sistema. Ponuda je pogotovo interesantna za postojeće korisnike Exadata Database Machine proizvoda, jer integracijom sa Cloud-at-Customer sistemima mogu kreirati disaster recovery, razvojna i testna okruženja koja su sigurna, performantna, u skladu sa zakonom, a nose sve pogodnosti PaaS usluge – model pretplate i kompletnu tehničku podršku.

ИНДУСТРИИ

Примената на технологијата Hybrid Cloud е можна во сите индустрии, односно компании што нудат производи и услуги. На располагање им е private cloud за чување или преземање на податоци што ги користат исклучително вработените, додека во интеракција со клиентите се користи public cloud.

РЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ