Cybersecurity

Во рамките на нашата компанија се наоѓа посебен сектор што се занимава со Cybersecurity, односно со безбедноста на ICT-инфраструктурата, имплементација и одржување на техничко-апликативните системи на заштита.

Тимот составен од специјализирани инженери и професионалци, спроведува низа специфични тестови на безбедноста Vulnerability Assessment и Penetration Testing, за да се видат ризиците на кои е изложен ICT-системот. Покрај тестовите, експертите креираат извештај за извршеното тестирање и даваат предлози за отстранување на ранливоста и намалување на ризикот.

Покрај тоа Security Operations Center – SOC на Сага претставува флексибилна услуга outsourcing ITC security, која функционира 24/7/365 дена со цел на клиентите да им обезбеди квалитетна security услуга во областа на детекција на закани, без потреба од зголемување на интерните ресурси.

Cybersecurity

Во рамките на нашата компанија се наоѓа посебен сектор што се занимава со Cybersecurity, односно со безбедноста на ICT-инфраструктурата, имплементација и одржување на техничко-апликативните системи на заштита.

Тимот составен од специјализирани инженери и професионалци, спроведува низа специфични тестови на безбедноста Vulnerability Assessment и Penetration Testing, за да се видат ризиците на кои е изложен ICT-системот. Покрај тестовите, експертите креираат извештај за извршеното тестирање и даваат предлози за отстранување на ранливоста и намалување на ризикот.

Покрај тоа Security Operations Center – SOC на Сага претставува флексибилна услуга outsourcing ITC security, која функционира 24/7/365 дена со цел на клиентите да им обезбеди квалитетна security услуга во областа на детекција на закани, без потреба од зголемување на интерните ресурси.

CYBERSECURITY ПРОИЗВОДИ И РЕШЕНИЈА

CYBERSECURITY ПРОИЗВОДИ И РЕШЕНИЈА

 • Имплементација и одржување

  Во Security портфолиото на Сага се наоѓаат техничко-апликативни системи на заштита што можат на најквалитетен начин да го зголемат степенот на безбедност во следниве области:

  • Заштита на мрежната инфраструктура, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM;
  • Заштита на веб-апликациите и сервисите, WAF и DDoS заштита;
  • Заштита на Web и Mail сообраќајот;
  • Заштита на бази на податоци, енкрипција и анонимизација;
  • Заштита, контрола и управување со правата за пристап, PAM и IAM;
  • Нова генерација на заштита на инфраструктурата од malware, EPP, ATP, SandBox;
  • Централизирани security log-системи, SIEM;
  • Системи за детекција и спречување одлив на податоци, DLP; и
  • Системи за силна автентикација и енкрипција, OTP, MFA.
 • Vulnerability Assessment и Penetration Testing

  Тимот од високо специјализирани и сертифицирани инженери за спроведување на специјализирано тестирање на безбедноста на ICT-системот има за цел со примена на соодветните алатки, методологии, техники на симулација на хакерски напад и активности да ја открие ранливоста на ICT-системот. Покрај тоа, со овој тест се идентификуваат веројатноста и степенот на загрозеност на системот, а како резултат на тоа нашиот тим предлага соовдветни мерки за намалување или за отстранување на ризикот.

  Во анализата се користи класификација на подложноста на напади, според улогата на уредот во мрежата, видот на уредот или неговиот оперативен систем.

 • Security сервиси и Security Operations Center – SOC

  SOC е основниот оперативен чекор во зголемувањето на безбедноста на системите, постигнувањето висок степен на видливост над целиот систем, со цел намалување на ризикот. Освен следењето на работата на системот, се врши филтрирање, се пронаоѓа корелација за да се фокусираме на вистинските инциденти. Услугата на SOC се приспособува кон специфичностите на секое опкружување и на секоја организација. Наш тим експерти за безбедност активно работи со корисникот за да ги анализираме барањата на најдобар начин и целосно да ги покриеме сите аспекти на системот.

 • Имплементација и одржување

  Во Security портфолиото на Сага се наоѓаат техничко-апликативни системи на заштита што можат на најквалитетен начин да го зголемат степенот на безбедност во следниве области:

  Заштита на мрежната инфраструктура, NGFirewalls, IPS/IDS, UTM;
  Заштита на веб-апликациите и сервисите, WAF и DDoS заштита;
  Заштита на Web и Mail сообраќајот;
  Заштита на бази на податоци, енкрипција и анонимизација;
  Заштита, контрола и управување со правата за пристап, PAM и IAM;
  Нова генерација на заштита на инфраструктурата од malware, EPP, ATP, SandBox;
  Централизирани security log-системи, SIEM;
  Системи за детекција и спречување одлив на податоци, DLP; и
  Системи за силна автентикација и енкрипција, OTP, MFA.

 • Vulnerability Assessment и Penetration Testing

  Тимот од високо специјализирани и сертифицирани инженери за спроведување на специјализирано тестирање на безбедноста на ICT-системот има за цел со примена на соодветните алатки, методологии, техники на симулација на хакерски напад и активности да ја открие ранливоста на ICT-системот. Покрај тоа, со овој тест се идентификуваат веројатноста и степенот на загрозеност на системот, а како резултат на тоа нашиот тим предлага соовдветни мерки за намалување или за отстранување на ризикот.

  Во анализата се користи класификација на подложноста на напади, според улогата на уредот во мрежата, видот на уредот или неговиот оперативен систем.

 • Security сервиси и Security Operations Center – SOC

  SOC е основниот оперативен чекор во зголемувањето на безбедноста на системите, постигнувањето висок степен на видливост над целиот систем, со цел намалување на ризикот. Освен следењето на работата на системот, се врши филтрирање, се пронаоѓа корелација за да се фокусираме на вистинските инциденти. Услугата на SOC се приспособува кон специфичностите на секое опкружување и на секоја организација. Наш тим експерти за безбедност активно работи со корисникот за да ги анализираме барањата на најдобар начин и целосно да ги покриеме сите аспекти на системот.

ИНДУСТРИИ


Во согласност со заканите, кои секојдневно може да ги загрозат активностите на секоја компанија, Cybersecurity би требало да биде интегрален дел на секоја ICT-инфраструктура. Сајбер-нападот и криминалот може да ги загрозат сите области на работењето, во која било индустрија: од телекомуникациите, преку финансискиот сектор, до државниот сектор, без оглед на големината и на сложеноста на работењето.


Во согласност со заканите, кои секојдневно може да ги загрозат активностите на секоја компанија, Cybersecurity би требало да биде интегрален дел на секоја ICT-инфраструктура. Сајбер-нападот и криминалот може да ги загрозат сите области на работењето, во која било индустрија: од телекомуникациите, преку финансискиот сектор, до државниот сектор, без оглед на големината и на сложеноста на работењето.


БРОШУРА НА РЕШЕНИЈА

IT Security или Cyber Security во денешно време не е само една од функциите на IT, туку претставува клучен елемент за севкупното работење на компанијата. Заканите и предизвиците во оваа област стануваат сѐ посложени и бараат „свесност“ и постојани вложувања во вид на човечки и технички ресурси. Затоа outsourcing IT security услугата претставува оптимален одговор на овие предизвици, бидејќи покрај намалувањето на ризикот во работењето ги намалува и капиталните и оперативните вложувања.

РЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ

КОНТАКТ