Решенија за управување со информации

Секторот во рамките на нашата организација што се занимава со консултантски услуги од областа на деловната интелигенција и базата со податоци е Секторот за решенија за управување со информации. За да можат клиентите на правилен начин да ги соберат информациите , а потоа да ги трансформираат во форма соодветна за анализа потребно е целосно решение што може да ги обедини податоците, структурирани или полуструктурирани, од кој било расположив извор: Azure или on premises.

За да го даде анализата својот очекуван придонес кон донесувањето на одлуки, тука се дополнителните функционалности на напредната аналитика и визуализација на податоците што ги содржи нашето решение.

Решенија за управување со информации

Секторот во рамките на нашата организација што се занимава со консултантски услуги од областа на деловната интелигенција и базата со податоци е Секторот за решенија за управување со информации. За да можат клиентите на правилен начин да ги соберат информациите , а потоа да ги трансформираат во форма соодветна за анализа потребно е целосно решение што може да ги обедини податоците, структурирани или полуструктурирани, од кој било расположив извор: Azure или on premises.

За да го даде анализата својот очекуван придонес кон донесувањето на одлуки, тука се дополнителните функционалности на напредната аналитика и визуализација на податоците што ги содржи нашето решение.


СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ

 • Складирање податоци / BI решенија

  • Собирање податоци – Некогаш обемот на податоците што е на располагање е многу поголем од оној што навистина се користи во работењeто. Тоа може да биде последица на несоодветното BI решение и на неговата неможност да ги собере потребните податоци од најразлични извори. Нашето решение овозможува собирање податоци од кој било извор и во која било форма.  • Интеграција на податоци - Ако сите расположиви податоци не се консолидирани на едно место, честопати не е можно да се најде врска помеѓу нив. Затоа интеграцијата на податоците во рамките на централизираниот datawarehouse систем е решение што обезбедува секоја деловна одлука да биде донесена земајќи ги предвид сите информации што се потребни за тоа.
  • Димензионалното моделирање е специфичен вид на моделирање, со основен приоритет брзо да се собере голема количина на податоци што деловните корисници ќе можат лесно да ги разберат. За имплементација на деловниот модел за собирање и анализа на податоци (enterprise grade data models) нашите експерти ја користат добро познатата Kimball методологија и најдобрата светска практика.
  • Напредна аналитика
   Визуализацијата и откривањето на податоци овозможуваат нов деловен увид со помош на модерни BI алатки и пристап до податоци од кој било уред.
  • Предиктивна анализа
   Благодарение на „machine learning“ алгоритмите сега е можно да се предвидат идните настани и да се пронајдат скриените врски на податоците и нивните причинско-последични односи.
 • SQL Server Consulting

  • SQL Server консалтинг

  За да се заштити базата на податоците на SQL Server и за да се намали оптоварувањето, користиме најнова техника на висока достапност и закрепнување од катастрофи.
  - Нагодување на локален и хибриден cloud HA & DR
  - Балансирање на оптоварувањето на читливите секундарни бази
  - Брзо пренасочување на локалната локација или во cloud
  - Анализирање

  • SQL Server - нагодувања на перформансите

  - Анализирање на тесните грла во перформансите
  - Дизајнирање на ефикасна индекс стратегија
  - Дијагностицирање и избегнување на блокирања и застои
  - Анализирање на плановите за извршување
  - Развивање на ефикасни прашања и зачувани процедури

  • Консолидирање

  Консолидирањето на базата на податоци и инстанци на SQL Server им овозможува на организациите да ги намалат трошоците за лиценцирање и хардвер, како и да направат поедноставен модел за одржување на базата на податоци на SQL Server.
  Со анализа на тековните оптоварувања, тесните грла и безбедноста, можеме да ja предложиме најдобрата опција:

  • Чување/хостинг на повеќе бази на податоци на една инстанца на SQL Server
  • Чување/хостинг на повеќекратни инстанци на SQL Server на една машина
  • Чување/хостинг на повеќе виртуелни SQL Server машини на една физичка машина


СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ

 • Складирање податоци / BI решенија

  • Собирање податоци – Некогаш обемот на податоците што е на располагање е многу поголем од оној што навистина се користи во работењeто. Тоа може да биде последица на несоодветното BI решение и на неговата неможност да ги собере потребните податоци од најразлични извори. Нашето решение овозможува собирање податоци од кој било извор и во која било форма.
  • Интеграција на податоци - Ако сите расположиви податоци не се консолидирани на едно место, честопати не е можно да се најде врска помеѓу нив. Затоа интеграцијата на податоците во рамките на централизираниот datawarehouse систем е решение што обезбедува секоја деловна одлука да биде донесена земајќи ги предвид сите информации што се потребни за тоа.
  • Димензионалното моделирање е специфичен вид на моделирање, со основен приоритет брзо да се собере голема количина на податоци што деловните корисници ќе можат лесно да ги разберат. За имплементација на деловниот модел за собирање и анализа на податоци (enterprise grade data models) нашите експерти ја користат добропознатата Kimball методологија и најдобрата светска практика.
  • Напредна аналитика
   Визуализацијата и откривањето на податоци овозможуваат нов деловен увид со помош на модерни BI алатки и пристап до податоци од кој било уред.
  • Предиктивна анализа
   Благодарение на „machine learning“ алгоритмите сега е можно да се предвидат идните настани и да се пронајдат скриените врски на податоцитете и нивните причинско-последичните односи.
 • SQL Server Consulting

  • SQL Server консалтинг

  За да се заштити базата на податоците на SQL Server и за да се намали оптоварувањето, користиме најнова техника на висока достапност и закрепнување од катастрофи.
  - Нагодување на локален и хибриден cloud HA & DR
  - Балансирање на оптоварувањето на читливите секундарни бази
  - Брзо пренасочување на локалната локација или во cloud
  - Анализирање

  • SQL Server - нагодувања на перформансите

  - Анализирање на тесните грла во перформансите
  - Дизајнирање на ефикасна индекс стратегија
  - Дијагностицирање и избегнување на блокирања и застои
  - Анализирање на плановите за извршување
  - Развивање на ефикасни прашања и зачувани процедури

  • Консолидирање

  Консолидирањето на базата на податоци и инстанци на SQL Server им овозможува на организациите да ги намалат трошоците за лиценцирање и хардвер, како и да направат поедноставен модел за одржување на базата на податоци на SQL Server.
  Со анализа на тековните оптоварувања, тесните грла и безбедноста, можеме да ja предложиме најдобрата опција:

  • Чување/хостинг на повеќе бази на податоци на една инстанца на SQL Server
  • Чување/хостинг на повеќекратни инстанци на SQL Server на една машина
  • Чување/хостинг на повеќе виртуелни SQL Server машини на една физичка машина


ИНДУСТРИИ


РЕФЕРЕНЦИ

ВЕНДОРИ